Effektivisering av offentlig sektor

Det er behov for å stille spørsmål ved hva, hvordan og hvor effektivt vi utnytter våre felles midler på en optimal måte.
Hva skal til for at vi til enhver tid kan følge ressursforbruket i alle offentlige etater?
Det kreves en offensiv utvikling og implementering av informasjonssystemer/støtteverktøy som gir ledelsen i alle ledd kontroll med ressurser innenfor eget ansvarsområde. I tillegg er det behov for at administrative ledelse med overordnet ansvar for all aktivitet i den enkelte organisasjon kan sette sammen oversikter for totalforbruket i hele etaten på en rask og effektiv måte. På en slik måte at en raskt og effektivt kan gjøre omprioriteringer når det viser seg at en ikke oppnår planlagt gevinst.
Investeringer må prosjekteres og gjennomføres så optimalt som mulig for en best mulig totalleveranse. Allerede besluttede prosjekter kan ikke være gjenstand for politisk omkamp.

Åsland snødeponi og grunnvannet.

På Åsland snødeponi ble det i år lagret mer kubikkmeter snø enn det var godkjent for. Grunnarbeidene for snødeponiet viser seg nå å ha vært for dårlig! Det ble ikke laget en sikker oppsamling og rensing av smeltevannet. Dette var et krav for å unngå forurensing av grunnvannet i området. Manglende oppsamling og rensing av smeltevannet har medført forurensning av grunnvannet for mange grunneiere som har privat vann i området. I tillegg vil det medføre skade på vannkvaliteten og fisken i Ljanselva. Ljanselvas venner har på dugnad i årevis slitt for å få renset og ordnet i elva slik at fisken kunne komme opp og innbyggerne få et trivelig turområde. Da er det særdeles kjedelig at kommunen ødelegger dette ved en skjødesløs håndtering av snødeponiet på Åsland. Dette er en meget alvorlig sak som kommunen må rette opp i umiddelbart og erstatte for tapet den enkelte beboer og grunneier har lidd. Gratis tilknytting av kommunalt vann og erstatning for tort og svie burde være selvsagt.

‘Park & Ride’ fra Hvervenbukta – Oslo sentrum

Hvorfor ikke etablere hurtiggående båttransport til/fra Hvervenbukta, Aker brygge, Lysaker og Snarøya/Fornebu, ‘Park and Ride’?
Dette vil kunne løse noen av Oslo´s trafikkale utfordringer til/fra sydkorridoren.
‘Park & Ride’ betyr at man betaler for parkering og da har man samtidig løst billett for kollektivtransport til/fra parkeringsområdet.

Fortsett å lese ‘Park & Ride’ fra Hvervenbukta – Oslo sentrum

Søndre Nordstrand Høyre

Jeg ble på årsmøtet 24 nov valgt til leder av Søndre Nordstrand Høyre (SNH) for de neste to år, eller frem til kommune og fylkestingsvalget i 2011.

Hovedoppgaven for denne perioden vil bli å bygge opp aktiviteter og en organisasjon som vil gi flere høyrestemmer i Søndre Nordstrand (SN) i 2011 enn i valget i 2007.

Fortsett å lese Søndre Nordstrand Høyre

Sykelønnsordningen og sykefravær!

Det synes som om debatten rundt vår eksisterende sykelønnsordning har konkludert med at dagens ordning har spilt fallitt og er mer eller mindre skyld i økt langtidssykefravær.  Statistikk viser at korttidssykefraværet har vært mer eller mindre konstant i den siste 10 års perioden.  Hva er det så ved sykelønnsordningen som svikter når langtidssykefraværet øker?

Fortsett å lese Sykelønnsordningen og sykefravær!

Utvikling av Søndre Nordstrand, Oslo

Det er med undring man leser beslutninger tatt av Byråd, byråder og bystyret i Oslo. 

Hver gang det er beslutninger som er “vanskelige” eller ubehagelige mht plassering så ser det ut til at Søndre Nordstrand er et naturlig valg for alle partier.  Jeg er mest skuffet over den fullstendige mangel på sympati som mitt parti Høyre viser for området.

Byråden(t) finner ingen åpning for å vurdere andre alternativer for plassering av “gode” miljø tiltak.

Det være seg Biogass eller Biobrensel utvidelser, for å forskyne resten av Oslo med fjernvarme.

Eller søppelfyllinga på "Grønmo”, som skulle vært nedlagt for snart 20 år siden, men som fortsatt ikke skal tilbakeføres marka, eller?

Avstanden til “sentrale “og “viktige” områder (det er områder vest for Akerselva) i Oslo er stor nok så man slipper å “se” problemene.

Byråd og Bystyret bruker området som en teknologisk, demagogisk “utviklingsmessig” og eksperimentellt område.  Når tom Bellona/Zero representanter mener at befolkningen skal være stolte av å få en Bio anlegg plassert midt inni eller tett inntil bolig-, frilufts- og markaområdet slutter man å bli overrasket (ref Nordstrand Blad, debatt tor 18 jun 09).

Det skal bygges et “tårn” som blir 50 m høyt og dette plasseres midt i et definert, regulert frilufts- parkområde, som ikke vil være skjemmende for bruker og/eller beboerne 150 m unna.  Fantastisk innlevelse!

Det er sikkert opplagt for alle som sitter i sentrale posisjoner og som knapt vet hvor Søndre Nordstrand er!

Men den “store” potensielle støtten som Oslo Høyre kunne få på Søndre Nordstrand ved stortingsvalget vil bli vanskelig å motivere for.

Hvordan få nok folk i arbeid?

Alle som er interessert i samfunnets utfordringer har oppdaget at det vil bli for få hender i arbeid om noen år!

Stortingspolitikerne har i kjent stil funnet ut at dette løses ved at alle må jobbe lenger enn til 62 – 65 års alder.

Jeg har vanskelig for å forstå hvordan har politikerne tenkt å gjennomføre dette.

Alle bedrifter som foretar omorganiseringer med personellreduksjoner sender først og fremst de eldste ut.

Hva slags “icentiver” har poltikerne tenkt å innføre for å få bedriftsledere til å ansette beholde de eldre arbeidstagere?  Uten samtidig å innføre noe som vil føre til en skjevhet i arbeidsstokken.  Man beholder de gamle fordi det er opprettet for gode støtteordninger. 

Det er svært få bedrifter private eller statlige som nyansetter folk over 55 år!

For å få folk til å stå i arbeid må alle, de eldre innkludert, føle seg velkomne.  Det er altfor enkelt å si at alle skal/må jobbe lengre!  Det må samtidig foretas en holdningsendring til hvordan man skal tilrettelegge for at eldre arbeidstakere skal stå lenger i jobb.  Dette har ikke politikerne kommet med noen løsning på til nå.

Her er utfordringen til politikerne!

Hvordan unngå polarisering?

Det er veldig viktig å unngå polarisering i all debatt. 

Dette gjelder spesielt i debatter om intergrering. 

For “elementer” som ikke har interesse av en velfungerende debatt om disse temaene er nemlig ute etter en polarisering og svart hvit debatt.  Men det er vel ingenting som er helt svart hvit.

Hvordan unngår man så polarisering?

Det er faktabasert kunnskap som er grunnlaget for all sunn debatt og meningsutveksling enten den er verbal eller skriftlig.

Vi ser til stadighet enkle tabloide meningsutveksling i alle typer media.  Det ser ut til at vi blir tvunget til å stilltiende følge intetsigende lite klargjørende debatter fordi det er det som “selger”.  Men vi kan selv sørge for å skaffe oss informasjon.  Spesielt med tilgang til internett. Der kan man kontrollere samt foreta kontrollerende søk for å skaffe seg et bedre grunnlag for sin meningsdannelse.  Delta aktiv i alle foraer og debatter det du har interesse for.

Jeg var på et foredrag av PST sjef Jørn Holme her om dagen og det var virkelig givende og interessant.  Det var meget interessant å få en historisk beskrivelse av PST sin utvikling.  Spesielt med tanke på terrortrussel både nasjonalt og internasjonalt.  For å skaffe seg informasjon om hva PST engentlig gjør sjekk ut deres hjemmeside og meld deg på i deres Facebook gruppe. PST Politiet hjemmeside 

Det er viktig at vi har et velfungerende Politi og PST som kan holde kontroll med uønsket adferd fra enkeltpersoner, andre stater og organisasjoner. 

Så skaff deg fakta om alle interessante temaer før du gjør deg opp skråsikre meninger.  På den måten vil vi få en mer interessant og utviklende samfunnsdebatt.

Integrerings debatt!

Det er en underlig debatt å følge fra sidelinjen!

Det er svært få utspill i integreringsdebatten som blir behandlet på en redelig måte.  Alle opplagte ting kan alle være enige om.  Men så snart noen uttaler seg kritisk til de utfordrende sidene ved integrering så harseleres det med synspunktene istedet for å realitetsbehandle de.

Jeg mener, at når politikere eller andre debattanter uttaler seg kritisk til gjennomføring av integrering av invandrere i det norske samfunn, det være seg islamifisering eller andre utfordringer!  Må debatten gå på sak og ikke “flåsete” sammenligninger med nasismen etc.

Når noen tør å stå rakrygget å kritsere en uønsket adferd hos invandrere så blir det som regel svart med at dette er rasisme.  Men det er det overhode ikke!  Det er adferden til det enkelte individ som må og skal diskuteres og ikke hvor man opprinnelig kommer fra eller hvilken etnisk bakgrunn man har. 

Politikere må ta integreringsdebatten på alvor!  Diskutere sak og ikke latterligjøre konstruktive utspill.  Dersom ikke debatten tas på alvor kan dette være svært ødeleggende for alle positive tiltak som gjennomføres. 

Det store spørsmålet er;

Hvem har ansvar for å følge opp at enkelt tiltak som blir iverksatt virker?  Det er et veldig fokus på hvilke krav invandrere kan stille til det norske samfunnet.  Men hvem skal følge opp i de uheldige sidene?  Feks at  pliktene ikke utføres med samme selvfølgelighet.

Det kan ikke være enkelt beboere som skal eller kan ta dette ansvaret.

De som ikke tar ansvaret for å lære seg norsk slik at de kan følge med på ungenes utvikling og skolegang på en tilfredstillende måte, må følges opp.  Det er svært viktig å kunne motta og forstå den informasjonen som blir distribuert til det enkelte hjem.  

Men politikere og myndigheter synes å løpe fra dette ansvaret. 

Dersom politikere og ansvarlig myndigheter ikke tar dette på alvor vil vi kunne få en “gettofisering” av mange boområder.

Folk som ikke oppfører seg iht norske lover og regler samt viser mangel på respekt for andre mennesker må behandles og tas vare på av “samfunnet” og de organer som er politisk opprettet for dette formål. 

Det er slett ledelse og manglende konsekvens for ikke å levere, som er den største utfordringen!

Alle kan gjøre noe med dette og det enkleste er å velge politikere som kan dokumentere gjennomføringsevne av den politikken de sier vi skal ha/få!  Det andre er å delta aktivt i politiske debatter og partier for å få frem synspunktene man har.

Hva er grunnlag for uenighet i politisk debatt?

Mange uoverenstemmelser har ofte sitt utgangspunkt i forskjellig ståsted mht fakta og kunnskap om emnet som diskuteres.

Kunne vi oppnådd en bedre debatt både politisk, i dagliglivet, i arbeidslivet og ellers i privatlivet dersom debatten hadde utgangspunkt i fakta basert informasjon?

Vi kunne kanskje oppnådd større grad av tverrpolitisk oppslutning om gode forslag dersom man kunne starte meningsutvekslingen fra et faktabassert grunnlag. 

Hva er fakta om saken;

Hva finnes av informasjon om emnet grunnlagt i forskning?  Hva finnes av studiesamlinger og undersøkelser forøvrig?

Politiske debatter kan lett føre til forsinkelser og utsettelser av vedtak basert på misforstått ideologisk grunnlag og sviktende fakta grunnlag.

Fakta må være utgangspunktet for alle saklige politiske diskusjoner hvor målet er å oppnå resultater.