Effektivisering av offentlig sektor

Det er behov for å stille spørsmål ved hva, hvordan og hvor effektivt vi utnytter våre felles midler på en optimal måte.
Hva skal til for at vi til enhver tid kan følge ressursforbruket i alle offentlige etater?
Det kreves en offensiv utvikling og implementering av informasjonssystemer/støtteverktøy som gir ledelsen i alle ledd kontroll med ressurser innenfor eget ansvarsområde. I tillegg er det behov for at administrative ledelse med overordnet ansvar for all aktivitet i den enkelte organisasjon kan sette sammen oversikter for totalforbruket i hele etaten på en rask og effektiv måte. På en slik måte at en raskt og effektivt kan gjøre omprioriteringer når det viser seg at en ikke oppnår planlagt gevinst.
Investeringer må prosjekteres og gjennomføres så optimalt som mulig for en best mulig totalleveranse. Allerede besluttede prosjekter kan ikke være gjenstand for politisk omkamp.

Åsland snødeponi og grunnvannet.

På Åsland snødeponi ble det i år lagret mer kubikkmeter snø enn det var godkjent for. Grunnarbeidene for snødeponiet viser seg nå å ha vært for dårlig! Det ble ikke laget en sikker oppsamling og rensing av smeltevannet. Dette var et krav for å unngå forurensing av grunnvannet i området. Manglende oppsamling og rensing av smeltevannet har medført forurensning av grunnvannet for mange grunneiere som har privat vann i området. I tillegg vil det medføre skade på vannkvaliteten og fisken i Ljanselva. Ljanselvas venner har på dugnad i årevis slitt for å få renset og ordnet i elva slik at fisken kunne komme opp og innbyggerne få et trivelig turområde. Da er det særdeles kjedelig at kommunen ødelegger dette ved en skjødesløs håndtering av snødeponiet på Åsland. Dette er en meget alvorlig sak som kommunen må rette opp i umiddelbart og erstatte for tapet den enkelte beboer og grunneier har lidd. Gratis tilknytting av kommunalt vann og erstatning for tort og svie burde være selvsagt.

‘Park & Ride’ fra Hvervenbukta – Oslo sentrum

Hvorfor ikke etablere hurtiggående båttransport til/fra Hvervenbukta, Aker brygge, Lysaker og Snarøya/Fornebu, ‘Park and Ride’?
Dette vil kunne løse noen av Oslo´s trafikkale utfordringer til/fra sydkorridoren.
‘Park & Ride’ betyr at man betaler for parkering og da har man samtidig løst billett for kollektivtransport til/fra parkeringsområdet.

Fortsett å lese ‘Park & Ride’ fra Hvervenbukta – Oslo sentrum

Søndre Nordstrand Høyre

Jeg ble på årsmøtet 24 nov valgt til leder av Søndre Nordstrand Høyre (SNH) for de neste to år, eller frem til kommune og fylkestingsvalget i 2011.

Hovedoppgaven for denne perioden vil bli å bygge opp aktiviteter og en organisasjon som vil gi flere høyrestemmer i Søndre Nordstrand (SN) i 2011 enn i valget i 2007.

Fortsett å lese Søndre Nordstrand Høyre

Sykelønnsordningen og sykefravær!

Det synes som om debatten rundt vår eksisterende sykelønnsordning har konkludert med at dagens ordning har spilt fallitt og er mer eller mindre skyld i økt langtidssykefravær.  Statistikk viser at korttidssykefraværet har vært mer eller mindre konstant i den siste 10 års perioden.  Hva er det så ved sykelønnsordningen som svikter når langtidssykefraværet øker?

Fortsett å lese Sykelønnsordningen og sykefravær!

Miljøsvin på Søndre Nordstrand

Man blir like overrasket hver gang man leser om det!

Hva går gjennom hodet på folk som slenger søppel, vaskemaskiner og andre husholdningsapaprater, utstyr, søppel og hageavfall rett ut i naturen?

Se vedlagte artikkel (link nedenfor,) som stod i Norstrand Blad 1 des 09, og er skrevet av Øystein Dahl Johansen.

http://noblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091201/NYHETER/712019999/1196

Fortsett å lese Miljøsvin på Søndre Nordstrand

Hva kan jeg gjøre?

Daglig blir vi berørt følelsesmessig og fysisk av tiltak beslutninger og/eller mangler på dette i våre omgivelser.  Det være seg på jobb, privatliv, fritidsaktiviteter, politikk eller i nærområdet.

Men det er for lett å stille spørsmålet; Men hva kan jeg gjøre med det?  Underforstått at jeg ikke har nok “tyngde”, kontakter, kunnskaper eller myndighet til å gjøre noen forskjell.

Det er imidlertid slik at det er INGEN som alene kan endre noe annet enn egen aktivitet i stor grad.  Men ved å ta initiativ, bygge relasjoner, ta kontakt med andre i dine omgivelser og skap engasjement for dine forslag til bedringer, kan du gjøre en STOR forskjell.

Har du forslag til aktiviteter for å bedre ditt nærmiljø, foreninger, fritids- og idrettsaktiviteter, skolemiljø eller politiske aktiviteter.  Finn ut hva du selv vil og kan bidra med og tilby dette i dine omgivelser.

I virkeligheten så er det store muligheter, men de kommer ikke til deg.  Du må ut og “høste” de.

Du kan være den som gjør den lille forskjellen til at “snøballen” faktisk begynner å rulle.

Engasjement

Like viktig som å være motivert er det å være engasjert!

Engasjement kan brukes og beskrive mange ting og forhold, både ansettelsesforhold og økonomiske forpliktelser, men også å beskrive dagligdagse aktivitets- og samlivsforhold.

I det daglig er vi omgitt av “krav” om å vise engasjement eller å være engasjert! Men hva betyr engasjement egentlig?  På det personlige plan synes jeg det viktigste er å være engasjert i betydningen; å være begeistret og grepet!

Hvordan blir vi engasjert; de fleste blir begeistret og grepet ved å kunne få utfordret sin kompetanse enten det er på det teoretiske eller det praktiske plan.  Enten privat eller i jobbsammenheng.

Det kreves tydelig kommunikasjon fra deg selv til dine omgivelser for hva det er som gjør deg engasjert og aktiv.  Fortell alle du omgås klart og tydelig hva det er som gjør at du blir engasjert. Er det; utfordringer, tillit, åpenhet, konstruktive tilbakemeldinger eller er det muligheter for å prøve og feile og fortsatt gå videre uten å grave seg ned i hva som gikk feil.  Eller er det muligheten til å ta initiativ foreslå endringer samt utarbeide forslag til løsninger som driver deg og gjør deg engasjert.

Det er menneskelig å feile!  Eventuelle feil skal være startskuddet for neste aktivitet ved at man har lært av feilen og ikke gjentar den.  Feil er noe man skal lære av. Registrere det man kan bruke å slette resten ikke bruke tid til dvele ved det som gikk galt. 

Det er “lov” å være engasjert uansett hva du driver med og det er din plikt å gi beskjed når noen påvirker deg slik at du mister din begeistring.

Ikke brenn inne med noe slik at det går ut over ditt engasjement. 

Motivasjon

Vi trenger alle å bli eller å være motivert.

Utfordringen er mere hvordan klare å holde motivasjon oppe både på det personlige, familie-, arbeids- og fritidsmessige plan.

Det er et stadig sterkere krav fra alle om at man må være motivert for å bli ferdig med eller å gjøre ditt eller datt.  Hvem er så ansvarlig for å sørge for at vi er motivert i alle settinger gjennom alle sesonger og aktiviteter.

Det er beklageligvis ingen andre enn en selv som kan sørge for at man er motivert for de til enhver tid forestående aktiviteter.  Men hva er så definisjon på motivasjon; “en psykologisk samlebetegnelse for krefter som har med igangsettelse og dirigering av adferd å gjøre.”

Med andre ord når man først har bestemt seg for å gjøre noe så må man sørge for å ha det gøy!  Alt kan være gøy dersom du bestemmer at det skal være det! Med andre ord så er det du selv som er din beste, billigste og faktisk eneste riktige motivator eller “coach”.  Omgivelsene kan gi deg motivasjon, men det er du selv som må utnytte mulighetene som ligger der.  Det er med andre ord ikke noen start og stopp mht å være motivert, man må tenke positivt og ha det gøy, for på den måten holde motivasjon oppe.  Det er viktigst for en selv og egen respekt, men ved å være glad og motivert sprer du engesjement og glede i dine omgivelser.

Utvikling av Søndre Nordstrand, Oslo

Det er med undring man leser beslutninger tatt av Byråd, byråder og bystyret i Oslo. 

Hver gang det er beslutninger som er “vanskelige” eller ubehagelige mht plassering så ser det ut til at Søndre Nordstrand er et naturlig valg for alle partier.  Jeg er mest skuffet over den fullstendige mangel på sympati som mitt parti Høyre viser for området.

Byråden(t) finner ingen åpning for å vurdere andre alternativer for plassering av “gode” miljø tiltak.

Det være seg Biogass eller Biobrensel utvidelser, for å forskyne resten av Oslo med fjernvarme.

Eller søppelfyllinga på "Grønmo”, som skulle vært nedlagt for snart 20 år siden, men som fortsatt ikke skal tilbakeføres marka, eller?

Avstanden til “sentrale “og “viktige” områder (det er områder vest for Akerselva) i Oslo er stor nok så man slipper å “se” problemene.

Byråd og Bystyret bruker området som en teknologisk, demagogisk “utviklingsmessig” og eksperimentellt område.  Når tom Bellona/Zero representanter mener at befolkningen skal være stolte av å få en Bio anlegg plassert midt inni eller tett inntil bolig-, frilufts- og markaområdet slutter man å bli overrasket (ref Nordstrand Blad, debatt tor 18 jun 09).

Det skal bygges et “tårn” som blir 50 m høyt og dette plasseres midt i et definert, regulert frilufts- parkområde, som ikke vil være skjemmende for bruker og/eller beboerne 150 m unna.  Fantastisk innlevelse!

Det er sikkert opplagt for alle som sitter i sentrale posisjoner og som knapt vet hvor Søndre Nordstrand er!

Men den “store” potensielle støtten som Oslo Høyre kunne få på Søndre Nordstrand ved stortingsvalget vil bli vanskelig å motivere for.